Mali savjeti u zaštiti vinograda i voćnjaka

Miješanje preparata 

        Prilikom miješanja dvaju ili više pripravaka, preporučamo da se pridržavate slijedećih pravila:

        Pripravci istovrsnih formulacija lako se miješaju

        različite formulacije miješaju se slijedećim redoslijedom: WP-WG-SL-SC(FL)-EC

 • WP - močivo prašivo, koncentrat za suspenziju
 • WG - močive samodispergirajuće granule, konc. za suspenziju
 • SL - vodotopivi koncentrat
 • SC (FL) - koncentrirane suspenzije
 • EC - koncentrat za emulziju

NIKAD NE MIJEŠAJTE NERAZRIJEÐENE PRIPRAVKE (KONCENTRATE).
UTROŠAK PRIPRAVKA U RATARSTVU IZRAŽAVA SE U KG ILI L PO JEDINICI POVRŠINE U VOÆARSTVU I VINOGRADARSTVU UTROŠAK PRIPRAVKA IZRAŽAVA SE U POSTOTKU (%)

Utrošak vode 

 1. u vinogradarstvu - 1000 l/ha
 2. u voćarstvu - 1500 - 2000 l/ha
 3. kod prskanja pojedinačnih stabala ili gdje je u voćnjaku različita veličina stabla i krošnje, količina vode se računa po iskustvu, a kreće se za:
  • niska stabla 1-3 l
  • srednja stabla 3 -10 l
  • visoka stabla 10 - 20 l
 4. ratarstvu ovisno o visini kulture upotrebljava se od 200 - 400l vode po hektaru
 5. ako se koristi vinogradarska bakrena prskalica troši se oko 1000 l/ha
 6. ako se primjenjuju kontaktni herbicidi koristi se 400 - 600 l/ha

 

Djelovanje pesticida 

 • Dišno (fumigantno) - preko sustava za disanje
 • Dodirno (kontaktno) - preko dodira sa sredstvom
 • Želučano (digestivno) - preko sustava za probavu
 • Sistemično - preko sokova biljke ili tjelesne tekućine
 • Translokacijsko - djeluje u svim organima jednako bez obzira na mjesto ulaska
 • Depresivno - izaziva klonulost i zastoj u rastu